Marketplace online สำหรับสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ!

ความหลากหลายทางชีวภาพสำคัญอย่างไร ?

เรียนรุ้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตทุกชนิด และระบบนิเวศ

ความหลากหลายทางชีวภาพ หรือ ( Biodiversity ) หมายถึงสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ที่มีความแตกต่างระหว่างสายพันธุ์ ( Genetics ) ระหว่างชนิดพันธุ์ ( Species ) และระหว่างระบบนิเวศ (ecosystem) มีทั้งพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ ซึ่งมีมากมายและแตกต่างกันทั่วโลก

ความหลากหลายทางชีวภาพนั้น มีความสำคัญต่อมนุษย์ ต่อธรรมชาติและระบบนิเวศอย่างสอดคล้องกัน เริ่มจากหน่วยเล็กไปจนถึงหน่วยใหญ่ ทั้งพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ ตัวอย่างที่เห็นได้เด่นชัดในความแตกต่างระหว่างสายพันธุ์ เช่น ข้าวเหนียวและข้าวเจ้า หรือ ไก่พันธุ์เนื้อ ไก่ชน หรือไก่พันธุ์ไข่ดก เป็นต้น ในส่วนถัดมาคือความแตกต่างระหว่างชนิดสายพันธุ์ อาทิเช่น ต้นมะม่วง ต้นมะขาม ต้นประดู่ สุนัข แมว ไก่ เสือ ช้าง กวาง และในส่วนสุดท้ายคือความแตกต่างระหว่างระบบนิเวศ เช่น หนองน้ำ สระน้ำ บึง คลอง ป่าดงดิบ ป่าดิบชื้น ป่าชายเลน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นความหลากหลายทางชีวภาพที่ส่งผลให้ระบบนิเวศเหล่านี้มีสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกันและสภาพที่อยู่อาศัยที่แตกต่างเช่นกัน ซึ่งเป็นความความแตกต่างที่มีนัยยะสำคัญ ซึ่งสอดคล้องในเรื่องการพึ่งพาอาศัยและเกื้อกูลกัน ทั้งระหว่างพืช ป่า สัตว์และมนุษย์ เพราะหากปราศจากป่าชายเลนอาจส่งผลให้สัตว์ทะเลสูญพันธุ์ได้ เนื่องจากป่าชายเลนนั้นเป็นที่วางไข่และที่อนุบาลของสัตว์ทะเล ป่าโกงกาง รวมถึงสัตว์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ หรือหากไม่มีความหลากหลายทางชีวภาพ เราคงได้ทานข้าวเหนียวผสมข้าวเจ้า ผสมปูหรือปลาก็ได้ แม้แต่ในป่าดิบหรือป่าเต็งรังถ้าหากปราศจากป่าเหล่านี้ ก็อาจส่งผลให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่นน้ำท่วม ดินทรุด เนื่องจากป่าไม้มีหน้าที่สำคัญในการดูดซับน้ำและยึดหน้าดินให้แข็งแรง

แต่ในปัจจุบันภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดจากธรรมชาติเองหรือจากฝีมือมนุษย์ แต่ส่วนมากเกิดจากฝีมือมนุษย์ เช่น การเผ่าไม่ทำลายป่าในภาคเหนือ ส่งผลให้ป่าไม้เกิดความเสียหายรวมไปถึงสัตว์ป่าถูกไฟครอกตายเป็นจำนวนมาก สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้เกิดมลภาพิษทางอากาศอย่างเห็นได้ชัดและส่งผลให้สัตว์ป่าบางประเภทไปจนถึงพืชพันธุ์บางชนิดสูญพันธุ์ได้ในอนาคตและอาจส่งผลให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติตามมาเช่นกัน

โดย: รักษ์พณา 2020/06/22

บทความที่คุณอาจสนใจ