Marketplace online สำหรับสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ!

รวมข้าว Gi สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

ข้าว Gi คือ ข้าวที่ได้รับการขึ้นทำเบียนเป็นสินค้าชุมชน โดย สินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนนั้น ต้องได้รับการยอมรับว่าคุณภาพและชื่อเสียงของสินค้าต้องมาจากแหล่งกำเนิดจากพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง และส่งผลให้สินค้านั้นมีคุณสมบัติพิเศษ ปัจจุบันมีข้าวไทย 15 ชนิดที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า Gi และ มีการขออนุญาตเพื่อรับการขึ้นทะเบียนมากขึ้นเรื่อยๆ เราอยากแนะนำให้คุณรู้จักข้าวไทย 15 ชนิดและแหล่งที่มา เพราะการได้รับการขึ้นทะเบียนสินค้านั้นเปรียบเสมือนกับการสร้างแบรนด์ให้ตัวสินค้า โดยที่ไม่สามารถมีใครลอกเลียนแบบได้ และ เป็นสินค้าชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนนั้นๆ

 1. ข้าวก่ำล้านนา เป็นข้าวเหนียวดำ ปลูกในฤดูนาปีทางภาคเหนือของประเทศ โดยเป็นภูมิปัญญาของชนชาวล้านนา โดยจะปลูกข้าวเหนียวขาวในนาข้าว และ ปลูกข้าวเหนียวดำบริเวณที่จะปล่อยน้ำเข้านา เพื่อให้น้ำไหลผ่านนาข้าวเหนียวดำ และ นำสารแอนโทไซยานินท ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในสีของข้าวเหนียวดำให้ไหบเข้านาข้าว เพื่อไล่แมลง และ ป้องกันการเกิดโรคต่างๆในต้นข้าว

 2. ข้าวเหนียวเขี้ยวงู เป็นข้าวเหนียวมูนซึ่งนำมารับประทานเป็นขนมหวาน มีแหล่งปลูกอยู่ในจังหวัดเชียงราย โดยสภาพอากาศในฤดูหนาวมีสภาพเย็นและแห้ง เพราะเป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศ และได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้การปลูกข้าวเหนียวเขี้ยวงูได้รับผลผลิตที่ดี และเป็นข้าวเหนียวที่มีวิตามิน E ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มาก

 3. ข้าวไร่ลืมผัวจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นข้าวเหนียวดำพันธ์พื้นเมือง ปลูกในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง ทำให้ข้าวไร่ลืมผัวมีคุณค่าทางโภชนาการสูง และ มีสารต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่สารแอนโทไซยานิน และแกมมาโอไรซานอล วิตามิน บี1 วิตามิน บี2 และวิตามิน อี กรดไขมันโอเมกา และ ธาตุอาหารอื่นๆเช่น แคลเซียม แมงกานีซ

 4. ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ เป็นข้าวหอมมะลิ พันธ์ขาวดอกมะลิ 105 และ พันธ์ กข 15 ปลูกใน 5 จังหวัดในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ ด้วยความเค็มและความอุดมสมบูรณ์ต่ำของดิน ประกอบกับสภาพภูมิอากาศมีความแห้งแล้ง ส่งผลให้ข้าวเกิดความเครียดและหลั่งสารหอม (2ap) ทำให้ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้มีความหอมมากกว่าข้าวที่ปลูกในภูมิภาคอื่น

 5. ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ ข้าวพันธ์ขาวดอกมะลิ 105 และ พันธ์ กข 15 จังหวัดสุรินทร์เป็นแหล่งปลูกข้าวมาแต่โบราณ มีประเพณีวัฒนธรรมเกี่ยวกับข้าว และมีชื่อเสียงด้านการผลิตเมล็ดพันธ์ รวมทั้งการสนับสนุนเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่องทำให้ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ จนข้าหอมมะลิสุรินทร์ได้ชื่อว่า "หอม ยาว ขาว นุ่ม"

 6. ข้าวฮางหอมสกลทวาปี ข้าวพันธ์ กข 6 หรือ พันธ์ กข 15 ที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดสกลนคร โดยพื้นที่อำเภอวาริชภูมิ อำเภอพังโคน และ อำเภออากาศอำนวย เป็นแหล่งปลูกข้าฮางมาตั้งแต่อดีต เป็นข้าวกล้องที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าธัญพืชอื่นๆ เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง มีสารต้านอนุมูลอิสระอันเป็นบ่อเกิดของโรคมะเร็ง

 7. ข้าวเหนียวเขาวง เป็นข้าวเหนียวพันธ์ กอเดียว และข้าวพันธ์ กข 6 ที่ปลูกในจังหวัดกาฬสินธ์ ด้วยสภาพของดินที่มีธาตุแคลเซียม และ ซิลิกอนสูง ประกอบกับสภาพอากาศที่เย็นและแห้งแล้ง ทำให้ข้าวเหนียวเขาวง มีความนุ่มและหอมมาก

 8. ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ ข้าวหอมมะลิพันธ์ขาวดอกมะลิ 105 ปลูกในพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่เพาะปลูกมีความเค็มของดินด้วยมีหินเกลือรองรับอยู่ด้านล่างพื้นที่ ดินมีความอุดมสมบูรณืต่ำ และ สภาพอากาศที่ร้อน แห้งแล้ง ส่งผลให้ข้าวเกิดความเครียดและหลั่งสาร 2ap ให้ข้าวเกิดความหอม ทำให้ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ มีความหอมกว่าข้าวในพื้นที่อื่นๆ

 9. ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี ข้าวหอมมะลิพันธ์ขาวดอกมะลิ 105 และ กข 15 ปลูกในจังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง เหมาะกับการเจริญเติบโตของข้าว และอากาศที่หนาวเย็นและแห้ง ทำให้ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี มีรสชาติและลักษณะที่แตกต่างจากข้าวหอมมะลิ ที่ปลูกในจังหวัดอื่น

 10. ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ ข้าวพันธ์เจ๊กเชย ซึ่งเป็นพันธ์พื้นเมืองของจังหวัดสระบุรี โดยสภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง เป็นแหล่งปลูกข้าวคุณภาพดี และจังหวัดสระบุรีเป็นจังหวัดสำคัญในภาคกลางที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมเสบียงอาหารในภาคกลางเวลาเกิดศึกสงคราม มีการปลูกข้าวเจ๊กเชยเสาไห้มาเป็นเวลานับ 100 ปี

 11. ข้าวสังข์หยดพัทลุง เป็นข้าวพันธ์เบา จากพัทลุง เมืองอู่ข้าวสำคัญในภาคใต้ของไทย มีทะเลสาบสงขลาเป็นแหล่งน้ำสำคัญในการเพาะปลูก โดยข้าวสังข์หยดเป็นข้าวที่ใช้ในงานพิธี หรือ ให้ผู้ใหญ่ที่นับถือ

 12. ข้าวเหลืองปะทิว เป็นข้าวเจ้าพันธ์เหลืองปะทิว 123 ซึ่งได้รับการพัฒนาสายพันธ์มาจากข้าวพันธ์พื้นเมืองเหลืองปะทิว ปลูกตามระบบเกษตรอินทรีย์ จังหวัดชุมพรมีฝนตกชุกตลอดปี และไกล้ทะเล ซึ่งดินเค็ม เหมาะกับการปลูกข้าวเหลืองปะทิว โดยข้าวเปลือกจะมีสีเหลือง และข้าวกล้องมีสีเหลืองอ่อน

 13. ข้าวไร่ดอกข่า พังงา เป็นข้าวไร่พันธ์พื้นเมืองที่มีสีน้ำตาลอมม่วง สีแดง หรือสีแดงแกมขาว ด้วยสภาพดินในจังหวัดพังงา เป็นดินร่วนปนดินเหนียว หรือ ดินร่วนปนดินทราย มีการระบายน้ำได้ดีไม่มีน้ำขัง และมีสภาพความเป็นกรดจัด ทำให้เหมาะกับการปลูกข้าวไร่ดอกข่า

 14. ข้าวหอมมะลิพะเยา เป็นข้าวเปลือ ข้าวกล้อง และ ข้าวขาว พันธ์ขาวดอกมะลิ 105 และ พันธ์ กข 15 ในจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ ปลูกบนที่ราบริมแม่น้ำ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ และมีแร่ธาตุที่จำเป็นต่อพืช ได้ข้าวที่มีสีขาวนวล มีกลิ่นหอมตามธรรมชาติ คล้ายกลิ่นใบเตย

 15. ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ เป็นข้าวกล้องและข้าวขาว พันธ์ขาวดอกมะลิ 105 และ พันธ์ กข15 สภาพภูมิอากาศของจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีผนตกสลับกับความแห้งแล้ง ทำให้ข้าวเกิดความเครียดและหลั่งสาร 2-ap ทำให้ข้าวมีความหอม และการปลูกบนดินที่เกิดจากการสลายตัวของภูเขาไฟ เป็นเอกลักษณ์ของข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์

โดย: Farmstory 2020/10/31

บทความที่คุณอาจสนใจ

ปัญหาภัยแล้งรับมืออย่างไร ?+'.jpg'
ปัญหาภัยแล้งรับมืออย่างไร ?

ปัญหาภัยแล้วในปี 2563 นี้ถือเป็นวิกฤตเลยก็ว่าได้ ดังนั้นการเตรียมตัวรับมือกับปัญหาภัยแล้งนั้นถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวและมีความสำคัญอย่างมาก เราจึงรวบรวมวิธีแก้ปัญหาที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ในระยะสั้นและยาว

เกษตรทฤษฎีใหม่ ช่วยเกษตรกรไทย ปลูกสิ่งดี ๆ+'.jpg'
เกษตรทฤษฎีใหม่ ช่วยเกษตรกรไทย ปลูกสิ่งดี ๆ

คำว่า “เกษตรทฤษฎีใหม่” คงเคยได้ยินกันมาพอสมควร เป็นพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์ได้ทรงมอบแนวคิดให้กับเกษตรกรในการใช้พื้นที่เพาะปลูกและทำการเกษตรอย่างคุ้มค่า

ข้าวก่ำล้านนา (Khao Kum Lanna)+'.jpg'
ข้าวก่ำล้านนา (Khao Kum Lanna)

ข้าวก่ำล้านนา (Khao Kum Lanna) หนึ่งในข้าว GI ของไทย

ความแตกต่างระหว่างการการทำเกษตรเคมี เกษตรแบบธรรมชาติและเกษตรอินทรีย์+'.jpg'
ความแตกต่างระหว่างการการทำเกษตรเคมี เกษตรแบบธรรมชาติและเกษตรอินทรีย์

รู้หรือไม่ !? ความแตกต่างระหว่างการการทำเกษตรเคมี เกษตรแบบธรรมชาติและเกษตรอินทรีย์ ให้ผลผลิตและรายได้ที่ต่างกันด้วย